مدیریت
نقش یکپارچگی و هماهنگی تلاش ها در زنجیره تأمین خدمات بشردوستانه (مورد مطالعه: جمعیت هلال احمر اصفهان)

حمیدرضا طلایی؛ مرتضی حاجیان؛ معصومه آقایی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 46-58

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.551115.1010

چکیده
  یکپارچه سازی زنجیره‌تأمین یکی از راه‌کارهای مهم در حل مسائل و چالش های مدیریت زنجیره تامین است که اخیراً در حوزه زنجیره تامین بشردوستانه مطرح شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف سنجش تأثیر عوامل یکپارچگی زنجیره تامین بشردوستانه بر نتایج عملکردی انجام گرفته؛ همچنین نقش تعدیلگری کمبود و مازاد منابع را بر رابطه مذکور بررسی نموده ...  بیشتر