بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
بررسی تأثیر رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه ایران

مرتضی حاجیان؛ سمیرا شیرازی تهرانی؛ رضا صالح زاده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 31-45

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.553133.1014

چکیده
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر داده، کمی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش شعب بیمه ایران در شهر اصفهان می‌باشند. داده‌ها با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته که روایی و پایایی آن تأییدشده (آلفای کرونباخ 83/0)، جمع‌آوری گردید. بدین منظور تعداد 355 پرسشنامه در بین کارکنان شعب بیمه در قالب 27 واحد آماری توزیع شده ...  بیشتر

مدیریت
نقش یکپارچگی و هماهنگی تلاش ها در زنجیره تأمین خدمات بشردوستانه (مورد مطالعه: جمعیت هلال احمر اصفهان)

حمیدرضا طلایی؛ مرتضی حاجیان؛ معصومه آقایی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 46-58

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.551115.1010

چکیده
  یکپارچه سازی زنجیره‌تأمین یکی از راه‌کارهای مهم در حل مسائل و چالش های مدیریت زنجیره تامین است که اخیراً در حوزه زنجیره تامین بشردوستانه مطرح شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف سنجش تأثیر عوامل یکپارچگی زنجیره تامین بشردوستانه بر نتایج عملکردی انجام گرفته؛ همچنین نقش تعدیلگری کمبود و مازاد منابع را بر رابطه مذکور بررسی نموده ...  بیشتر