بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
بررسی تاثیر ابعاد غرور سازمانی بر تمایل به خلاقیت دربین کارکنان شرکت پتروجم آسیا

مریم کیمیایی؛ تورج حسن زاده ثمرین؛ محمد صادق حسن زاده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 72-82

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.551966.1012

چکیده
  هدف از غرور سازمانی کارکنان نشان دهنده‌ی یک عامل ضروری اما اساساً کشف نشده برای رسیدن به موفقیت است. به تفصیل، دو نوع غرور سازمانی وجود دارد. نخست اینکه کارکنان می توانند احساسات عاطفی کوتاه و پایدار غرور را بر مبنای درک یک رویداد موفقیت آمیز مربوط به سازمان تجربه نمایند(غرور عاطفی)؛ دوم اینکه کارکنان می‌توانند نگرشی شناختی و پایدار ...  بیشتر