بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای کمینه کردن هزینه‌های زمانبندی چرخش شغلی برپایه ارگونومی

محمدجواد ارشادی؛ مهرزاد فغانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.551788.1011

چکیده
  امروزه صاحبان صنایع و کارآفرینان برای پاسخ به نیازهای گوناگون مشتریان پیوسته به‌دنبال راهی برای افزایش انعطاف‌پذیری کارکنان خود در راستای نائل شدن به اهداف سازمان خود هستند. بهینه‌سازی شیوه خدمت‌رسانی در سیستم‌های تولیدی و ارائه الگوهای مناسب کار، می‌تواند در نهایت سبب سادگی ارائه خدمات و همچنین افزایش رضایت کارکنان شود. باوجود ...  بیشتر