رهیاری، کوچینگ و منتوریگ
طراحی مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت و آزمون آن در صنعت برق

نگار سادات موسوی تقی‌آبادی؛ مصطفی کاظمی؛ غلامرضا ملک زاده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.547264.1008

چکیده
  امروزه سازمانها مرشدیت را به عنوان یکی از روشهای توسعه و آموزش منابع انسانی به منظور حفظ بقا و جایگاه رقابتی خود در نظر دارند. این پژوهش به منظور طراحی مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت در صنعت برق و آزمون آن صورت گرفته است. بدین منظور، پس از بررسی مطالعات پیشین در این زمینه، عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت شناسایی شده و جهت بومیسازی و ...  بیشتر