بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
بررسی نقش هوش فرهنگی در رابطه میان هوش هیجانی و بهره وری خلاق (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر مشهد)

معصومه عارف؛ سمانه صابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/jcmpd.2022.545250.1005

چکیده
  مهارت‌های هوش هیجانی در موفقیت کارکنان، نقشی حیاتی ایفا می کند؛ زیرا به گفته محققان، 20 درصد از موفقیت‌های هر فرد به بهره هوشی و 80 درصد آن به هوش هیجانی فرد بستگی دارد. از سوی دیگر بهره وری خلاق کارکنان برای اثربخشی کل سیستم در بخش خدمات ضروری است. این تحقیق به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهره وری خلاق کارکنان از طریق نقش میانجی عدم اطمینان ...  بیشتر