بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
بررسی تأثیر رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه ایران

مرتضی حاجیان؛ سمیرا شیرازی تهرانی؛ رضا صالح زاده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 31-45

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.553133.1014

چکیده
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر داده، کمی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش شعب بیمه ایران در شهر اصفهان می‌باشند. داده‌ها با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته که روایی و پایایی آن تأییدشده (آلفای کرونباخ 83/0)، جمع‌آوری گردید. بدین منظور تعداد 355 پرسشنامه در بین کارکنان شعب بیمه در قالب 27 واحد آماری توزیع شده ...  بیشتر