بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
بررسی نقش هوش فرهنگی در رابطه میان هوش هیجانی و بهره وری خلاق (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر مشهد)

معصومه عارف؛ سمانه صابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.545250.1005

چکیده
  مهارت‌های هوش هیجانی در موفقیت کارکنان، نقشی حیاتی ایفا می کند؛ زیرا به گفته محققان، 20 درصد از موفقیت‌های هر فرد به بهره هوشی و 80 درصد آن به هوش هیجانی فرد بستگی دارد. از سوی دیگر بهره وری خلاق کارکنان برای اثربخشی کل سیستم در بخش خدمات ضروری است. این تحقیق به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهره وری خلاق کارکنان از طریق نقش میانجی عدم اطمینان ...  بیشتر

بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای کمینه کردن هزینه‌های زمانبندی چرخش شغلی برپایه ارگونومی

محمدجواد ارشادی؛ مهرزاد فغانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.551788.1011

چکیده
  امروزه صاحبان صنایع و کارآفرینان برای پاسخ به نیازهای گوناگون مشتریان پیوسته به‌دنبال راهی برای افزایش انعطاف‌پذیری کارکنان خود در راستای نائل شدن به اهداف سازمان خود هستند. بهینه‌سازی شیوه خدمت‌رسانی در سیستم‌های تولیدی و ارائه الگوهای مناسب کار، می‌تواند در نهایت سبب سادگی ارائه خدمات و همچنین افزایش رضایت کارکنان شود. باوجود ...  بیشتر

بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
بررسی تأثیر رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه ایران

مرتضی حاجیان؛ سمیرا شیرازی تهرانی؛ رضا صالح زاده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 31-45

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.553133.1014

چکیده
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر داده، کمی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش شعب بیمه ایران در شهر اصفهان می‌باشند. داده‌ها با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته که روایی و پایایی آن تأییدشده (آلفای کرونباخ 83/0)، جمع‌آوری گردید. بدین منظور تعداد 355 پرسشنامه در بین کارکنان شعب بیمه در قالب 27 واحد آماری توزیع شده ...  بیشتر

بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
بررسی تاثیر ابعاد غرور سازمانی بر تمایل به خلاقیت دربین کارکنان شرکت پتروجم آسیا

مریم کیمیایی؛ تورج حسن زاده ثمرین؛ محمد صادق حسن زاده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 72-82

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.551966.1012

چکیده
  هدف از غرور سازمانی کارکنان نشان دهنده‌ی یک عامل ضروری اما اساساً کشف نشده برای رسیدن به موفقیت است. به تفصیل، دو نوع غرور سازمانی وجود دارد. نخست اینکه کارکنان می توانند احساسات عاطفی کوتاه و پایدار غرور را بر مبنای درک یک رویداد موفقیت آمیز مربوط به سازمان تجربه نمایند(غرور عاطفی)؛ دوم اینکه کارکنان می‌توانند نگرشی شناختی و پایدار ...  بیشتر