بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
بررسی نقش هوش فرهنگی در رابطه میان هوش هیجانی و بهره وری خلاق (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر مشهد)

معصومه عارف؛ سمانه صابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/jcmpd.2022.545250.1005

چکیده
  مهارت‌های هوش هیجانی در موفقیت کارکنان، نقشی حیاتی ایفا می کند؛ زیرا به گفته محققان، 20 درصد از موفقیت‌های هر فرد به بهره هوشی و 80 درصد آن به هوش هیجانی فرد بستگی دارد. از سوی دیگر بهره وری خلاق کارکنان برای اثربخشی کل سیستم در بخش خدمات ضروری است. این تحقیق به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهره وری خلاق کارکنان از طریق نقش میانجی عدم اطمینان ...  بیشتر

مدیریت
بررسی تأثیر یکپارچگی فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی زنجیره تامین (مورد مطالعه: صنایع غذایی)

حمیدرضا طلایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

https://doi.org/10.22034/jcmpd.2022.552465.1013

چکیده
  در سال های اخیر، تمرکز سازمان ها، برای رسیدن بر سطح بالاتر عملکرد، به عنوان یک مزیت رقابتی، معطوف شده است. همچنین حفظ و توسعه چابکی و نوآوری به عنوان قابلیت های پویای شرکای زنجیره تامین به منظور افزایش مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است. از طرفی، همکاری موثر میان شرکای زنجیره تامین و ایجاد اعتماد میان اعضا، می تواند عملکرد ...  بیشتر

رشد و توسعه فردی
مدلیابی ساختاری نقش آفرینی خودکارآمدی کارآفرینانه در شکل‌گیری قصد کارآفرینی دانشجویان با تاکید بر مولفه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

پرستو مرادزاده؛ سید مرتضی غیور باغبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/jcmpd.2022.546033.1006

چکیده
  خودکارآمدی، یک مفهوم مفید برای توضیح رفتار انسان است و همچنین در شناسایی انتخاب، سطح تلاش و پشتکار افراد، نقش مهمی را ایفا می کند و در جامعه امروزی به علت بیکاری در حوزه های مختلف بر اهمیت کارآفرینی افزوده شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی مولفه های تئوری رفتار برنامه ریزی ...  بیشتر