نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، پیام نور مرکز رشت

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از غرور سازمانی کارکنان نشان دهنده‌ی یک عامل ضروری اما اساساً کشف نشده برای رسیدن به موفقیت است. به تفصیل، دو نوع غرور سازمانی وجود دارد. نخست اینکه کارکنان می توانند احساسات عاطفی کوتاه و پایدار غرور را بر مبنای درک یک رویداد موفقیت آمیز مربوط به سازمان تجربه نمایند(غرور عاطفی)؛ دوم اینکه کارکنان می‌توانند نگرشی شناختی و پایدار در خصوص غرور داشته باشند که نتیجه ی آن درک کلی از سازمان است(غرور نگرشی). هدف این مقاله بررسی تاثیر ابعاد غرور سازمانی بر تمایل به خلاقیت در بین کارکنان شرکت پتروجم آسیا می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پترو جم آسیا بوده است که شامل 82 نفر شد. از روش تمام شمار برای نمونه‌گیری استفاده گردید. برخی پاسخگویان پرسشنامه‌های دریافتی را تکمیل نکرده و یا به سوالات پاسخ صحیح نداده بودند که با کنار گذاشتن آن پرسشنامه ها تعداد 76 پرسشنامه باقی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون مدل، مشاهده شده است که هر دو متغییر غرور نگرشی و غرور عاطفی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر تمایل به خلاقیت می باشد چرا که آماره تی متناظر بزرگتر از 96/1 است. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که متغییر غرور نگرشی و غرور عاطفی به میزان 6/29 درصد از متغیر تمایل به خلاقیت را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Dimensions of Organizational Pride on the Desire for Creativity Among the Employees of Petrojan Asia

نویسندگان [English]

  • Maryam Kimiaie 1
  • Tooraj Hassanzadeh Smarin 2
  • Mohammad sadegh Hassanzadeh 3

1 MA. Student of Management, Rasht Payam noor university, Rasht, Iran

2 Associate Professor, Public Administration,, Payamenoor University,Tehran,, Iran

3 Assistant Professor, Public Administration, Payamenoor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

هدف از غرور سازمانی کارکنان نشان دهنده‌ی یک عامل ضروری اما اساساً کشف نشده برای رسیدن به موفقیت است. به تفصیل، دو نوع غرور سازمانی وجود دارد. نخست اینکه کارکنان می توانند احساسات عاطفی کوتاه و پایدار غرور را بر مبنای درک یک رویداد موفقیت آمیز مربوط به سازمان تجربه نمایند(غرور عاطفی)؛ دوم اینکه کارکنان می‌توانند نگرشی شناختی و پایدار در خصوص غرور داشته باشند که نتیجه ی آن درک کلی از سازمان است(غرور نگرشی). هدف این مقاله بررسی تاثیر ابعاد غرور سازمانی بر تمایل به خلاقیت در بین کارکنان شرکت پتروجم آسیا می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پترو جم آسیا بوده است که شامل 82 نفر شد. از روش تمام شمار برای نمونه‌گیری استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون مدل، مشاهده شده است که هر دو متغییر غرور نگرشی و غرور عاطفی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر تمایل به خلاقیت می باشد چرا که آماره تی متناظر بزرگتر از 96/1 است. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که متغییر غرور نگرشی و غرور عاطفی به میزان 6/29 درصد از متغیر تمایل به خلاقیت را تبیین می‌کنند

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pride
  • Emotional
  • Attitudina
  • lcreative