رهیاری، کوچینگ و منتوریگ
طراحی مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت و آزمون آن در صنعت برق

نگار سادات موسوی تقی‌آبادی؛ مصطفی کاظمی؛ غلامرضا ملک زاده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.547264.1008

چکیده
  امروزه سازمانها مرشدیت را به عنوان یکی از روشهای توسعه و آموزش منابع انسانی به منظور حفظ بقا و جایگاه رقابتی خود در نظر دارند. این پژوهش به منظور طراحی مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت در صنعت برق و آزمون آن صورت گرفته است. بدین منظور، پس از بررسی مطالعات پیشین در این زمینه، عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت شناسایی شده و جهت بومیسازی و ...  بیشتر

بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای کمینه کردن هزینه‌های زمانبندی چرخش شغلی برپایه ارگونومی

محمدجواد ارشادی؛ مهرزاد فغانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.551788.1011

چکیده
  امروزه صاحبان صنایع و کارآفرینان برای پاسخ به نیازهای گوناگون مشتریان پیوسته به‌دنبال راهی برای افزایش انعطاف‌پذیری کارکنان خود در راستای نائل شدن به اهداف سازمان خود هستند. بهینه‌سازی شیوه خدمت‌رسانی در سیستم‌های تولیدی و ارائه الگوهای مناسب کار، می‌تواند در نهایت سبب سادگی ارائه خدمات و همچنین افزایش رضایت کارکنان شود. باوجود ...  بیشتر

بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
بررسی تأثیر رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه ایران

مرتضی حاجیان؛ سمیرا شیرازی تهرانی؛ رضا صالح زاده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 31-45

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.553133.1014

چکیده
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر داده، کمی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش شعب بیمه ایران در شهر اصفهان می‌باشند. داده‌ها با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته که روایی و پایایی آن تأییدشده (آلفای کرونباخ 83/0)، جمع‌آوری گردید. بدین منظور تعداد 355 پرسشنامه در بین کارکنان شعب بیمه در قالب 27 واحد آماری توزیع شده ...  بیشتر

مدیریت
نقش یکپارچگی و هماهنگی تلاش ها در زنجیره تأمین خدمات بشردوستانه (مورد مطالعه: جمعیت هلال احمر اصفهان)

حمیدرضا طلایی؛ مرتضی حاجیان؛ معصومه آقایی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 46-58

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.551115.1010

چکیده
  یکپارچه سازی زنجیره‌تأمین یکی از راه‌کارهای مهم در حل مسائل و چالش های مدیریت زنجیره تامین است که اخیراً در حوزه زنجیره تامین بشردوستانه مطرح شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف سنجش تأثیر عوامل یکپارچگی زنجیره تامین بشردوستانه بر نتایج عملکردی انجام گرفته؛ همچنین نقش تعدیلگری کمبود و مازاد منابع را بر رابطه مذکور بررسی نموده ...  بیشتر

مدیریت
تاثیر گرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار وگرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار: بررسی نقش میانجی توسعه محصول جدید

امید بهبودی؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ رضا شیبک

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 59-71

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.546138.1007

چکیده
  مزیت رقابتی مجموعه ای از توانایی های منحصر به فردی یک واحد اقتصادی است که اجازه نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن فراهم می کند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیرگرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار، گرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار و تحلیل نقش میانجی توسعه محصول جدید در یک شرکت لبنیاتی در استان خراسان رضوی بوده ...  بیشتر

بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
بررسی تاثیر ابعاد غرور سازمانی بر تمایل به خلاقیت دربین کارکنان شرکت پتروجم آسیا

مریم کیمیایی؛ تورج حسن زاده ثمرین؛ محمد صادق حسن زاده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 72-82

http://dx.doi.org/10.22034/jcmpd.2022.551966.1012

چکیده
  هدف از غرور سازمانی کارکنان نشان دهنده‌ی یک عامل ضروری اما اساساً کشف نشده برای رسیدن به موفقیت است. به تفصیل، دو نوع غرور سازمانی وجود دارد. نخست اینکه کارکنان می توانند احساسات عاطفی کوتاه و پایدار غرور را بر مبنای درک یک رویداد موفقیت آمیز مربوط به سازمان تجربه نمایند(غرور عاطفی)؛ دوم اینکه کارکنان می‌توانند نگرشی شناختی و پایدار ...  بیشتر