اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر امیرحسین اخروی
دکتر امیرحسین اخروی
استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد

سردبیر

دکتر مصطفی کاظمی
دکتر مصطفی کاظمی
استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مهشد

مدیر اجرایی

دکتر یوسف رمضانی
دکتر یوسف رمضانی
استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد

کارشناس نشریه

فاطمه اکبری
فاطمه اکبری
کارشناس نشریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن دانایی فرد
دکتر حسن دانایی فرد
استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مصطفی کاظمی
دکتر مصطفی کاظمی
استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مهشد

دکتر علیرضا پویا
دکتر علیرضا پویا
استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر آذر کفاش پور
دکتر آذر کفاش پور
استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد مهرآیین
دکتر محمد مهرآیین
استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر نورمحمد یعقوبی
دکتر نورمحمد یعقوبی
استاد گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر سعید صفری
دکتر سعید صفری
دانشیار گروه مدیریت دانشگاه شاهد تهران

دکتر محسن مرادی
دکتر محسن مرادی
دانشیار گروه مدیریت دانشگاه امام رضا علیه السلام

دکتر زهرا نیکخواه فرخانی
دکتر زهرا نیکخواه فرخانی
دانشیار گروه مدیریت دانشگاه بجنورد

دکتر علی حسین کشاورزی
دکتر علی حسین کشاورزی
استادیار گروه مدیریت دانشگاه شاهد تهران

دکتر حمیدرضا کوشا
دکتر حمیدرضا کوشا
استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید مجتبی موسوی نقابی
دکتر سید مجتبی موسوی نقابی
استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد

دکتر یوسف رمضانی
دکتر یوسف رمضانی
استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد

دکتر رمضان خسروی
دکتر رمضان خسروی
استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گناباد

دکتر هادی قلی نژاد
دکتر هادی قلی نژاد
استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گناباد

دکتر امیرحسین اخروی
دکتر امیرحسین اخروی
استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد