مدیر مسئول


دکتر امیرحسین اخروی استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد

سردبیر


دکتر مصطفی کاظمی استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مهشد

مدیر اجرایی


دکتر یوسف رمضانی استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد

کارشناس نشریه


فاطمه اکبری کارشناس نشریه

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن دانایی فرد استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی کاظمی استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مهشد

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا پویا استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیات تحریریه


دکتر آذر کفاش پور استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد مهرآیین استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیات تحریریه


دکتر نورمحمد یعقوبی استاد گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید صفری دانشیار گروه مدیریت دانشگاه شاهد تهران

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن مرادی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه امام رضا علیه السلام

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهرا نیکخواه فرخانی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه بجنورد

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی حسین کشاورزی استادیار گروه مدیریت دانشگاه شاهد تهران

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا کوشا استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید مجتبی موسوی نقابی استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد

اعضای هیات تحریریه


دکتر یوسف رمضانی استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد

اعضای هیات تحریریه


دکتر رمضان خسروی استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گناباد

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی قلی نژاد استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گناباد

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیرحسین اخروی استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد