کلیدواژه‌ها = توانمندسازی روانشناختی
بررسی تأثیر رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 31-45

10.22034/jcmpd.2022.553133.1014

مرتضی حاجیان؛ سمیرا شیرازی تهرانی؛ رضا صالح زاده