دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی نقش هوش فرهنگی در رابطه میان هوش هیجانی و بهره وری خلاق (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22034/jcmpd.2022.545250.1005

معصومه عارف؛ سمانه صابری


بررسی تأثیر یکپارچگی فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی زنجیره تامین (مورد مطالعه: صنایع غذایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22034/jcmpd.2022.552465.1013

حمیدرضا طلایی


مدلیابی ساختاری نقش آفرینی خودکارآمدی کارآفرینانه در شکل‌گیری قصد کارآفرینی دانشجویان با تاکید بر مولفه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22034/jcmpd.2022.546033.1006

پرستو مرادزاده؛ سید مرتضی غیور باغبانی


مدل علّی روابط بین تصویر مقصد ، وفاداری گردشگر ، قصد بازدید ، نقش میانجی رضایت و تبلیغات شفاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1401

10.22034/jcmpd.2023.1975553.1018

مریم افشین


پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.22034/jcmpd.2023.562790.1016

رمضان خسروی؛ اکرم اسماعیلی اول