داوران

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دانشگاه

الهه احمدیان

مدرس

دانشگاه فردوسی مشهد

امیرحسین اخروی

استادیار

دانشگاه گناباد

امید بهبودی

استادیار

موسسه آموزش عالی عطار

مرتضی پاکدامن

استادیار

پژوهشکده اقلیم شناسی

علیرضا پویا

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

عبدالرحمن حائری

استادیار

دانشگاه علم و صنعت ایران

حسین خالقی

استادیار

دانشگاه پیام نور

رمضان خسروی

استادیار

دانشگاه گناباد

یوسف رمضانی

استادیار

دانشگاه گناباد

نیلوفر سلاجقه

استادیار

دانشگاه شیراز

احمد شعرباف عیدگاهی

استادیار

موسسه آموزش عالی عطار

معصومه عارف

استادیار

موسسه آموزش عالی عطار

علی اکبر عالم تبریز

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

معصومه عربشاهی

استادیار

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

احمد قربان پور

استادیار

دانشگاه خلیج فارس

هادی قلی نژاد

استادیار

دانشگاه گناباد

مصطفی کاظمی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

علی حسین کشاورزی

استادیار

دانشگاه شاهد

غلامرضا ملک زاده

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

سید مجتبی موسوی نقابی

استادیار

دانشگاه گناباد

زهرا نیکخواه فرخانی

دانشیار

دانشگاه بجنورد

نورمحمد یعقوبی

استاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان