تاثیر گرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار وگرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار: بررسی نقش میانجی توسعه محصول جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی سناباد، مشهد، ایران

چکیده

مزیت رقابتی مجموعه ای از توانایی های منحصر به فردی یک واحد اقتصادی است که اجازه نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن فراهم می کند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیرگرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار، گرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار و تحلیل نقش میانجی توسعه محصول جدید در یک شرکت لبنیاتی در استان خراسان رضوی بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان این شرکت لبنیاتی در استان خراسان رضوی است که تعداد آنها600 نفر بوده و نمونه آماری مناسب با استفاده از جدول مورگان 234 نفر انتخاب شد و روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس بوده است. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه استاندارد جولیو (2018) و مو و همکاران (2017) می باشد. جهت پایایی ابزار از آزمون کرونباخ استفاده شد که برای همه متغیرها بالاتر از0.7 بدست آمد و روایی پرسشنامه با روش روایی محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان داد که گرایش به کارآفرینی،گرایش به بازار،گرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر دارد. همچنین تاثیر توسعه محصول جدید بر مزیت رقابتی پایدار تایید شد. در نهایت اثر میانجی گری توسعه محصول جدید بین گرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار، گرایش به مدیریت دانش و مزیت رقابتی پایدار تایید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Entrepreneurship orientation, Market orientation and Knowledge Management orientation on Sustainable Competitive Advantage, Investigating the mediating role of new product development

نویسندگان [English]

  • Omid Behboodi 1
  • Seyed Morteza Ghayour Baghbani 2
  • Reza Sheybak 3

1 Assistant Professor of Management, Attar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor at Department of Management, Faculty of Accounting and Management, Imamreza International University, Mashhad, Iran

3 Master of Business Management-Marketing, Department of Management, Sanabad Institute of Higher Education, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Competitive advantage is a set of unique capabilities of an economic unit that allows it to penetrate arbitrary markets and outperform competitors. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of entrepreneurship orientation, market orientation, knowledge management orientation on sustainable competitive advantage and analyze the mediating role of new product development in a dairy company in Khorasan Razavi province. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of nature and method. The statistical population of this study is all employees of this dairy company in Khorasan Razavi province, whose number was 600 people and the appropriate statistical sample was selected using Morgan table 234 people and non-random sampling method was available. The research data collection tool is Julio Standard Questionnaire (2018) and Mo et al. (2017). Cronbach's test was used for the reliability of the instrument, which was higher than 0.7 for all variables and the validity of the questionnaire was confirmed by content and structure validity. Structural equation method using LISREL software was used to analyze the data. The results showed that the Entrepreneurship orientation, market orientation, knowledge management orientation have an effect on sustainable competitive advantage. The impact of new product development on sustainable competitive advantage was also confirmed. Finally, the mediating effect of new product development between entrepreneurship orientation, market orientation, knowledge management orientation and sustainable competitive advantage was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship orientation
  • Market orientation
  • Knowledge management orientation
  • Sustainable competitive advantage
  • New product development