نقش یکپارچگی و هماهنگی تلاش ها در زنجیره تأمین خدمات بشردوستانه (مورد مطالعه: جمعیت هلال احمر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 گروه مدیریت ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

چکیده

یکپارچه سازی زنجیره‌تأمین یکی از راه‌کارهای مهم در حل مسائل و چالش های مدیریت زنجیره تامین است که اخیراً در حوزه زنجیره تامین بشردوستانه مطرح شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف سنجش تأثیر عوامل یکپارچگی زنجیره تامین بشردوستانه بر نتایج عملکردی انجام گرفته؛ همچنین نقش تعدیلگری کمبود و مازاد منابع را بر رابطه مذکور بررسی نموده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش سازمان های زیرمجموعه هلال‌احمر استان اصفهان می‌باشد. داده‌ها با ابزار پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری گردیده که پایایی آن برابر با 96/0 بوده است. پژوهش حاضر با استفاده از توزیع پرسشنامه در بین 43 نفر از مدیران سازمان های زیرمجموعه هلال‌احمر استان اصفهان انجام شده و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS.3 صورت گرفته است. یافته‌ها نشان داده‌اند که به‌اشتراک‌گذاری منابع، استانداردسازی عملیات، هماهنگ‌سازی زنجیره‌تأمین، کار گروهی و رهبری عملیات بر ابعاد سه‌گانه‌ نتایج عملکرد تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم‌چنین کمبود و مازاد منابع روابط اشتراک‌گذاری منابع، هماهنگ‌سازی زنجیره‌تأمین، رهبری عملیات با نتایج عملکرد را تعدیل می‌کند، ولی رابطه بین استانداردسازی عملیات و کار گروهی با نتایج عملکرد را تعدیل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Integration and Coordination of Efforts in the Humanitarian Service Supply Chain (Case of Study: Isfahan Red Crescent Society)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Talaie 1
  • Morteza Hajian 2
  • Masoumeh Aghaee 2

1 Department of Industrial Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Arak University, Arak, Iran.

2 Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Shahid Ashrafi University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Supply chain integration is one of the most important solutions in solving supply chain management problems and challenges that has been used in humanitarian supply chain field recently. Therefore, this study aimed to measure the impact of humanitarian supply chain integration factors on performance outcomes; it has also examined the moderating role of resource scarcity and surplus on this relationship. This research, in terms of purpose is applied and in terms of research method is descriptive-survey. The statistical population of this study is the organizations of the Red Crescent in Isfahan province. Data were collected using a standard questionnaire with a reliability of 0.96. The present study was conducted using a questionnaire distributed among 43 managers of Red Crescent organizations in Isfahan province and data analysis was performed using structural equation modeling with Smart PLS.3 software. Findings have shown that resource sharing, operations standardization, supply chain coordination, teamwork and operations leadership have a positive and significant effect on the three dimensions of performance results. Resource scarcity also moderates resource sharing relationships, supply chain coordination, operations leadership with performance outcomes, but But it does not moderate the relationship between standardization of operations and teamwork with performance results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coordination
  • Integration
  • Resource Sharing
  • Standardization of Operations
  • Humanitarian Supply Chain