بررسی تأثیر یکپارچگی فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی زنجیره تامین (مورد مطالعه: صنایع غذایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

در سال های اخیر، تمرکز سازمان ها، برای رسیدن بر سطح بالاتر عملکرد، به عنوان یک مزیت رقابتی، معطوف شده است. همچنین حفظ و توسعه چابکی و نوآوری به عنوان قابلیت های پویای شرکای زنجیره تامین به منظور افزایش مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است. از طرفی، همکاری موثر میان شرکای زنجیره تامین و ایجاد اعتماد میان اعضا، می تواند عملکرد زنجیره تامین را افزایش دهد. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یکپارچگی فناوری اطلاعات، اعتماد، همکاری، نوآوری و چابکی بر عملکرد زنجیره تامین و نهایتا ایجاد مزیت رقابتی می باشد. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان خبره زنجیره تامین صنایع غذایی کشور متشکل از تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان است. بدین منظور تعداد 180 عدد پرسشنامه توزیع گردید که از این میان تعداد 171 عدد پرسشنامه بازگشت داده شده و 161 پرسشنامه قابل استفاده بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که یکپارچگی فناوری اطلاعات بر اعتماد در زنجیره تأمین صنایع غذایی تأثیر مثبت معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اعتماد در زنجیره تأمین می‌تواند منجر به همکاری مؤثر در زنجیره تأمین، نوآوری و چابکی شود. از دیگر نتایج این تحقیق می‌توان به تأثیر نوآوری، همکاری و چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین و همچنین تأثیر عملکرد زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی در زنجیره تأمین اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Information Technology Integration on Competitive Advantage of Supply Chain (Case of Study: Food Industries)

نویسنده [English]

  • Hamidreza Talaie

Department of Industrial Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Arak University, Arak, Iran.

چکیده [English]

In recent years, the focus of organizations is on achieving a higher level of performance as a competitive advantage. It is also important to maintain and develop agility and innovation as dynamic capabilities of supply chain partners in order to increase competitive advantage in the global economy. On the other hand, effective cooperation between supply chain partners and building trust among members can increase supply chain performance. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of information technology integration, trust, cooperation, innovation and agility on supply chain performance and finally create a competitive advantage. The method of this research is applied from the view of purpose and descriptive-correlational from the view of nature. The statistical population of this research is the managers and experts of food industries supply chain consisting of suppliers, producers and distributors. For this purpose, 180 questionnaires were distributed, of which 161 questionnaires were returned. Structural equation modeling approach and Smart PLS software were used to analyze the collected data. The results of this study showed that the integration of information technology has a significant positive effect on trust in the supply chain of the food industries. The results of this study also showed that supply chain trust can lead to effective supply chain collaboration, innovation and supply chain agility. Other results of this study include the effect of innovation, cooperation and supply chain agility on supply chain performance and also the effect of supply chain performance on competitive advantage in supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain performance
  • innovation
  • supply chain agility
  • competitive advantage
  • cooperation