دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1401 
بررسی نقش هوش فرهنگی در رابطه میان هوش هیجانی و بهره وری خلاق (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر مشهد)

10.22034/jcmpd.2022.545250.1005

معصومه عارف؛ سمانه صابری


بررسی تأثیر یکپارچگی فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی زنجیره تامین (مورد مطالعه: صنایع غذایی)

10.22034/jcmpd.2022.552465.1013

حمیدرضا طلایی


مدلیابی ساختاری نقش آفرینی خودکارآمدی کارآفرینانه در شکل‌گیری قصد کارآفرینی دانشجویان با تاکید بر مولفه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

10.22034/jcmpd.2022.546033.1006

پرستو مرادزاده؛ سید مرتضی غیور باغبانی


مدل علّی روابط بین تصویر مقصد ، وفاداری گردشگر ، قصد بازدید ، نقش میانجی رضایت و تبلیغات شفاهی

10.22034/jcmpd.2023.1975553.1018

مریم افشین


پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی

10.22034/jcmpd.2023.562790.1016

رمضان خسروی؛ اکرم اسماعیلی اول


تاثیر برنامه‌‌ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت با تحلیل نقش میانجی مزیت رقابتی

10.22034/jcmpd.2023.2003373.1021

سید محمد مهدی صفایی؛ سید محمد موسوی