مدلیابی ساختاری نقش آفرینی خودکارآمدی کارآفرینانه در شکل‌گیری قصد کارآفرینی دانشجویان با تاکید بر مولفه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

چکیده

خودکارآمدی، یک مفهوم مفید برای توضیح رفتار انسان است و همچنین در شناسایی انتخاب، سطح تلاش و پشتکار افراد، نقش مهمی را ایفا می کند و در جامعه امروزی به علت بیکاری در حوزه های مختلف بر اهمیت کارآفرینی افزوده شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی مولفه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در میان دانشجویان دانشگاه های شهر مشهد می‎باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می‎باشد. جامعه‌ی آماری شامل دانشجویان دانشگاه های غیرانتفاعی شهر مشهد بوده که تعداد 239 نفر با استفاده از روش نمونه‎گیری در مدل‎یابی معادلات ساختاری به عنوان حجم نمونه‌ انتخاب شد. به منظور جمع‏آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی استاندارد استفاده شده است که روایی صوری و محتوایی آن در قسمت تدوین گویه‌ها و در بُعد کمّی از تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار نیز از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه و تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار‌های اس‌پی‌اس‌اس25 و پی‌ال‌اس3 انجام شد. یافته های این پژوهش نشان می‏دهد که خودکارآمدی کارآفرینانه بر مولفه‌های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و قصد کارآفرینی، اثر مستقیم دارد و خودکارآمدی کارآفرینانه به صورت غیر مستقیم به واسطه مولفه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر قصد کارآفرینی نیز تاثیرگذار است. همچنین مولفه‌های تئوری رفتار برنامه ریزی شده به صورت مستقیم بر قصد کارآفرینی اثرگذار است که در این میان متغیر نگرش به کارآفرینی بیشترین تاثیر را بر قصد کارآفرینی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural modeling the effective role of entrepreneurial automation in shaping students' entrepreneurial intention emphasizing the theory of planned behavior components

نویسندگان [English]

  • Parastoo Moradzadeh 1
  • seyed morteza ghayour baghbani 2

1 Master of Science in Business Management Strategic. Imamreza International University

2 department of management, faculty of accounting and management, imamreza international university

چکیده [English]

Self-efficacy is a useful concept to explain human behavior and also plays an important role in identifying the choice, level of effort and perseverance of individuals, and in today's society due to unemployment in various fields, the importance of entrepreneurship has increased. The main purpose of this study is to investigate the effect of entrepreneurial self-efficacy on entrepreneurial intention with the mediating role of components of the theory of planned behavior among students of Mashhad universities. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. The statistical population included students of non-profit universities in Mashhad that 239 people were selected as the sample size using the sampling method in structural equation modeling. In order to collect data, a standard questionnaire was used, the face and content validity of which was confirmed in the formulation of items and in a quantitative dimension of factor analysis. The reliability of the instrument has also been calculated and verified through Cronbach's alpha and composite reliability. Data were analyzed using structural equation method using SPS25 and PiLAS3 software. Findings of this study show that entrepreneurial self-efficacy has a direct effect on the components of the theory of planned behavior and entrepreneurial intention, and entrepreneurial self-efficacy indirectly affects the intention of entrepreneurship through the components of the theory of planned behavior. Also, the components of the theory of planned behavior directly affect the entrepreneurial intention, among which the variable of attitude towards entrepreneurship has the greatest effect on entrepreneurial intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of Planned Behavior
  • Entrepreneurial Self-Efficacy
  • Entrepreneurial Intention
  • Perceived Behavior
  • Attitude to Entrepreneurship
  • Subjective Norms