بررسی نقش هوش فرهنگی در رابطه میان هوش هیجانی و بهره وری خلاق (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار

2 گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار

چکیده

مهارت‌های هوش هیجانی در موفقیت کارکنان، نقشی حیاتی ایفا می کند؛ زیرا به گفته محققان، 20 درصد از موفقیت‌های هر فرد به بهره هوشی و 80 درصد آن به هوش هیجانی فرد بستگی دارد. از سوی دیگر بهره وری خلاق کارکنان برای اثربخشی کل سیستم در بخش خدمات ضروری است. این تحقیق به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهره وری خلاق کارکنان از طریق نقش میانجی عدم اطمینان محیطی و نقش تعدیلگری هوش فرهنگی می پردازد. تعداد جمعیت جامعه آماری موردمطالعه (کارکنان هتل های 5 ستاره مشهد) 330 نفر برآورد شد که با توجه به فرمول کوکران، تعداد 181 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه از نوع بسته با طیف 5تایی لیکرت و با تعداد 220 عدد توزیع شد که 181 پرسشنامه تحلیل و 29 پرسشنامه برگشت داده شده است. متغیرهای تحقیق با استفاده از داده‌های به‌دست‌آمده از طریق پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند، که پایایی آن‌ها از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن‌ها با استفاده ازنظر متخصصان تأییدشده است. نقش متغیرهای میانجی و تعدیل گر با استفاده از نرم‌افزار PLS و معادلات ساختاری بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که هوش هیجانی بر بهره وری خلاق در هتل‌های 5 ستاره مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد. هوش هیجانی بر عدم اطمینان محیطی در هتل‌های 5 ستاره مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد. عدم اطمینان محیطی بر بهره وری خلاق در هتل‌های 5 ستاره مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد. عدم اطمینان محیطی، تأثیر هوش هیجانی را بر بهره وری خلاق در هتل‌های 5 ستاره مشهد میانجی‌گری می‌کند و هوش فرهنگی، تأثیر هوش هیجانی را بر بهره وری خلاق در هتل‌های 5 ستاره مشهد تعدیل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of Cultural Intelligence on the relationship between Emotional Intelligence and Creative Productivity (Case of: Five Star Hotels in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Aref 1
  • Samaneh Saberi 2

1 Assistant Professor, Management Department, Attar Higher Education Institute

2 Management Department. Attar Higher Education Department

چکیده [English]

Emotional intelligence skills play a vital role in employee success; Because, according to researchers, 20% of each person's success depends on IQ and 80% on emotional intelligence. On the other hand, the creative productivity of employees is essential for the effectiveness of the whole system in the service sector. This study investigates the effect of emotional intelligence on employees' creative productivity through the mediating role of environmental uncertainty and the moderating role of cultural intelligence. The population of the study population (staff of 5-star hotels in Mashhad) was estimated at 330 people, according to the Cochran's formula, 181 people were selected as a sample. A closed questionnaire with a Likert scale of 5 was distributed with 220 items, of which 181 questionnaires were analyzed and 29 questionnaires were returned. The research variables were tested using the data obtained through a questionnaire, the reliability of which was confirmed by Cronbach's alpha method and their combined reliability and validity were confirmed by experts. The role of mediator and moderator variables was investigated using PLS software and structural equations. The results show that emotional intelligence has a positive and significant effect on creative productivity in 5-star hotels in Mashhad. Emotional intelligence has a positive and significant effect on environmental uncertainty in 5-star hotels in Mashhad. Environmental uncertainty has a positive and significant effect on creative productivity in 5-star hotels in Mashhad. Environmental uncertainty mediates the effect of emotional intelligence on creative productivity in 5-star hotels in Mashhad, and cultural intelligence does not moderate the effect of emotional intelligence on creative productivity in 5-star hotels in Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Productivity
  • Creative Productivity
  • Environmental uncertainty
  • Cultural intelligence