تاثیر برنامه‌‌ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت با تحلیل نقش میانجی مزیت رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

در حال حاضر، سازمان‌‌ها با محیطی متلاطم و نا آرام روبرو هستند و نرخ تغییرات محیطی باعث می‌‌شود تا یک برنامه استراتژیک به خودی خود کافی نباشد. همچنین شرکت ها باید در مقایسه با رقبای خود به موفقیت بیشتری در عملکرد دست یابد. بنابراین شناسایی تاثیر برنامه‌‌ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت با تحلیل نقش میانجی مزیت رقابتی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه‌، شناسایی بررسی تاثیر برنامه‌‌ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت با تحلیل نقش میانجی مزیت رقابتی می‌‌باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان واحد برنامه ریزی شرکت های تولید مواد ضدعفونی کننده در شرق کشور به تعداد 65 نفر شامل می‌‌شوند. روش نمونه‌‌گیری تصادفی خوشه ای تعیین شد که از طریق جدول مورگان 56 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری شد و روایی و پایایی ابزار تحقیق تأیید گردید. تجزیه ‌و تحلیل نتایج داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد، برنامه‌‌ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت با تحلیل نقش میانجی مزیت رقابتی در شرکت های تولید مواد ضدعفونی در شرق کشور تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the effect of strategic planning on firm performance by analyzing the mediating role of competitive advantage

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mahdi Safaei 1
  • Seyed Mohammad Mosavi 2

1 PNU

2 Assocation Prof

چکیده [English]

At present, organizations are facing a turbulent and turbulent environment, and the rate of environmental change makes a strategic plan in itself insufficient. Companies also need to be more successful in performance than their competitors. Therefore, it is necessary to identify the impact of strategic planning on firm performance by analyzing the mediating role of competitive advantage. The purpose of this study is to identify the effect of strategic planning on firm performance by analyzing the mediating role of competitive advantage. The present research is of descriptive-survey type. The statistical population of the study includes 65 experts of the planning unit of disinfection companies in the east of the country. Cluster random sampling method was determined and 56 people were selected as a sample through Morgan table. Data were collected through a standard questionnaire and the validity and reliability of the research tool were confirmed. Data analysis was performed through descriptive and inferential statistics using Smart PLS software. The results showed that strategic planning has a positive and significant effect on company performance by analyzing the mediating role of competitive advantage in disinfection companies in the east of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Strategy
  • Strategic Planning
  • Company Performance
  • Financial Performance
  • Operational Performance
  • Disinfection Companies in the East
  • Competitive Advantage