طراحی مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت و آزمون آن در صنعت برق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه سازمانها مرشدیت را به عنوان یکی از روشهای توسعه و آموزش منابع انسانی به منظور حفظ بقا و جایگاه رقابتی خود در نظر دارند. این پژوهش به منظور طراحی مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت در صنعت برق و آزمون آن صورت گرفته است. بدین منظور، پس از بررسی مطالعات پیشین در این زمینه، عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت شناسایی شده و جهت بومیسازی و دستیابی به لیست نهایی، نظرات 19 نفر از مدیران و کارشناسان با سابقهی شرکت برق منطقهای خراسان، به عنوان خبره، با استفاده از روش دلفی احصاء شد. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت شامل 15 عامل میباشد که در سه دستهی اصلی عوامل مرتبط با مرشد، عوامل مرتبط با مرید و عوامل زمینهای قرار میگیرند. در ادامه، با استفاده از روش دیمتل و نظرات خبرگان مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت طراحی شده و با توزیع پرسشنامه میان گروهی از کارشناسان شاغل در شرکت برق منطقهای خراسان، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون مدل نشان داد که عوامل مرتبط با مرشد به طور مستقیم بر عوامل زمینهای اثر میگذارد و همچنین عوامل مرتبط با مرشد از طریق عوامل مرتبط با مرید به طور غیرمستقیم بر عوامل زمینهای اثر میگذارد. بنابراین در مدل مذکور، عوامل مرتبط با مرشد متغیر مستقل، عوامل زمینهای متغیر وابسته و عوامل مرتبط با مرید متغیر واسطه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Factors Affecting the Functions of Mentoring and Testing It in the Electricity Industry

نویسندگان [English]

  • Negar Sadat Mousavi Taghiabadi 1
  • Mostafa Kazemi 2
  • Gholamreza Malekzade 3

1 Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Professor, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Organizations consider mentoring as one of the methods of human resource training in order to maintain their competitive position. This study was conducted to design and test a model of factors affecting the mentoring functions. By reviewing previous studies, a list of factors affecting the mentoring functions was identified and in order to localize and achieve the final list, the opinions of the decision team were counted using the Delphi technique. The decision team consisted of 19 experts with experience in the field of mentoring or human resources in the Khorasan Regional Electricity Company. The final list was classified by the decision team into three main categories: factors related to mentor, factors related to protege and contextual factors. Using the DEMATEL technique, a model of factors was designed and tested by distributing a questionnaire among a group of employees working in the Khorasan Regional Electricity Company. The results showed that the factors related to mentor directly affect the contextual factors and also the factors related to mentor indirectly affect the contextual factors through the factors related to the protege. In other words, the factors related to mentor are the independent variable, the contextual factors are the dependent variable and the factors related to protege are the intermediate variable in the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Designing a model
  • Mentoring
  • Mentoring functions
  • Electricity industry