بررسی تاثیر ابعاد غرور سازمانی بر تمایل به خلاقیت دربین کارکنان شرکت پتروجم آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، پیام نور مرکز رشت

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از غرور سازمانی کارکنان نشان دهنده‌ی یک عامل ضروری اما اساساً کشف نشده برای رسیدن به موفقیت است. به تفصیل، دو نوع غرور سازمانی وجود دارد. نخست اینکه کارکنان می توانند احساسات عاطفی کوتاه و پایدار غرور را بر مبنای درک یک رویداد موفقیت آمیز مربوط به سازمان تجربه نمایند(غرور عاطفی)؛ دوم اینکه کارکنان می‌توانند نگرشی شناختی و پایدار در خصوص غرور داشته باشند که نتیجه ی آن درک کلی از سازمان است(غرور نگرشی). هدف این مقاله بررسی تاثیر ابعاد غرور سازمانی بر تمایل به خلاقیت در بین کارکنان شرکت پتروجم آسیا می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پترو جم آسیا بوده است که شامل 82 نفر شد. از روش تمام شمار برای نمونه‌گیری استفاده گردید. برخی پاسخگویان پرسشنامه‌های دریافتی را تکمیل نکرده و یا به سوالات پاسخ صحیح نداده بودند که با کنار گذاشتن آن پرسشنامه ها تعداد 76 پرسشنامه باقی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون مدل، مشاهده شده است که هر دو متغییر غرور نگرشی و غرور عاطفی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر تمایل به خلاقیت می باشد چرا که آماره تی متناظر بزرگتر از 96/1 است. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که متغییر غرور نگرشی و غرور عاطفی به میزان 6/29 درصد از متغیر تمایل به خلاقیت را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Dimensions of Organizational Pride on the Desire for Creativity Among the Employees of Petrojan Asia

نویسندگان [English]

  • Maryam Kimiaie 1
  • Tooraj Hassanzadeh Smarin 2
  • Mohammad sadegh Hassanzadeh 3

1 MA. Student of Management, Rasht Payam noor university, Rasht, Iran

2 Associate Professor, Public Administration,, Payamenoor University,Tehran,, Iran

3 Assistant Professor, Public Administration, Payamenoor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The goal of employee organizational pride represents a necessary but fundamentally undiscovered factor in achieving success. In detail, there are two types of organizational pride. First, employees can experience short-lived and lasting emotional feelings of pride based on their perception of a successful organizational event (emotional pride); Second, employees can have a cognitive and enduring attitude toward pride that results in an overall understanding of the organization (attitudinal pride). The purpose of this article is to investigate the effect of dimensions of organizational pride on the desire for creativity among the employees of Petrojam Asia. The statistical population included the employees of Petro Jam Asia Company, which included 82 people. The integer method was used for sampling. Some respondents did not complete the received questionnaires or did not answer the questions correctly. Leaving those questionnaires, 76 questionnaires remained and were analyzed. According to the results obtained from the model test, it has been observed that both the variables of attitudinal pride and emotional pride have a positive and significant effect on the tendency to creativity because the corresponding t-statistic is greater than 1.96. Also, according to the obtained results, it was found that the variables of attitude pride and emotional pride explain 29.6% of the variables of tendency to creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pride
  • Emotional
  • Attitudina
  • lcreative