بررسی تأثیر رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سپاهان‌شهر اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.

3 استادیار رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی سپاهان‌شهر اصفهان. ایران

چکیده

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر داده، کمی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش شعب بیمه ایران در شهر اصفهان می‌باشند. داده‌ها با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته که روایی و پایایی آن تأییدشده (آلفای کرونباخ 83/0)، جمع‌آوری گردید. بدین منظور تعداد 355 پرسشنامه در بین کارکنان شعب بیمه در قالب 27 واحد آماری توزیع شده است و پس از تکمیل آن‌ها تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مدل معادلات ساختاری PLS-SEM صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که رهبری متواضعانه به-طور مستقیم بر توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، رفتار کاری نوآورانه و خلاقیت کارکنان و عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، رفتار کاری نوآورانه و خلاقیت کارکنان بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معناداری داشته است. رهبری متواضعانه از طریق توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، رفتار کاری نوآورانه و خلاقیت کارکنان نیز به‌طور غیرمستقیم تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of humble leadership on the Organizational Performance in Iran Insurance Company

نویسندگان [English]

  • Morteza Hajian 1
  • Samira Shirazi Tehrani 2
  • Reza Salehzadeh 3

1 Department of Management and Economics Master of Industrial Management, Shahid Ashrafi University of Isfahan.Iran.

2 Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Shahid Ashrafi University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor of Business Administration, Shahid Ashrafi University of Isfahan, Sepahan, Isfahan. Iran.

چکیده [English]

The present study is applied in terms of purpose, quantitative in terms of data and descriptive-survey in nature. The statistical population in this study is Iranian insurance branches in Isfahan. Data were collected using a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed (Cronbach's alpha 0.83). For this purpose, 355 questionnaires were distributed among the employees of insurance branches in the form of 27 statistical units and after completing them, the data were analyzed using the partial least squares method of PLS-SEM structural equation model. The results show that modest leadership directly has a positive and significant effect on psychological empowerment, psychological security, innovative work behavior and creativity of employees and organizational performance. Also, psychological empowerment, psychological security, innovative work behavior and creativity of employees have had a positive and significant effect on the performance of the organization. Modest leadership through psychological empowerment, psychological security, innovative work behavior and employee creativity has also indirectly had a positive and significant effect on organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humble Leadership
  • Psychological Empowerment
  • Psychological Security
  • Employee Creativity
  • Innovative Work Behavior
  • Organizational Performance